Scroll Top

Project Gelderland I

projecten

Project Gelderland I

Aanleiding van dit eerste EPK-pilotproject in Nederland, was het landelijke SER-onderzoek naar de haalbaarheid van de implementatie van een Energie Prestatie Keuring (EPK) bij het MKB. 

Een EPK kan je nog het beste beschrijven als een APK voor bedrijven. En dan met name gericht op de energiebesparingsopties. Een EPK wordt per bedrijf opgesteld en geeft een opsomming van alle relevante energiebesparingsmaatregelen en levert een praktische energiemonitoring, zodat op basis van deze informatie de directie betere keuzes kan maken tijdens het uitvoeren van haar energiebeleid. De EPK Energie KVGO Grafimedia bleek na de afronding van het SER-pilotonderzoek een groot succes te zijn, waardoor een verdere uitrol in Nederland niet kon uitblijven.

Om de opgedane kennis binnen de grafimedia verder uit te rollen, wilden de Omgevingsdiensten en de provincie Gelderland de grafische industrie stimuleren middels een subsidieregeling. In totaal mochten 20 bedrijven aan de pilot meedoen. Vanwege de vele interesse is gaandeweg het project het aantal deelnemers uitgebreid naar 35. 

Om de uitvoering en implementatie van de EPK binnen de deelnemende bedrijven in goede banen te leiden, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Energiebeleid en energiereductie worden door de meeste bedrijven nog steeds al erg complex ervaren. In het onderstaande overzicht is een opsomming gegeven van de uitgevoerde implementatiestappen:

Startbijeenkomst:

Om de deelnemers gericht te informeren over de opbouw van het project en hen alvast kennis te laten maken met geldende wet- en regelgeving, werd deze voorlichtings- en instructiebijeenkomst gepland. Voor deze bijeenkomst werd ook de bevoegde gezagen en de andere pilottrekkers uitgenodigd.  

Workshops:

Tijdens de workshop werd dieper ingegaan op de werking van de EPK, als onderdeel van de ARBO RI&E Grafimedia. Tevens was er gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de bedrijven.  

Bedrijfsbezoeken:

Ieder bedrijf kreeg – afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf – een bedrijfsbezoek van een tot twee dagdelen. In overleg kon het bevoegd gezag aan een dergelijk bedrijfsbezoek deelnemen. Tijdens dit bedrijfsbezoek werd de juistheid van de ingevulde EPK-gegevens gecontroleerd, werd een rondgang door het bedrijf gemaakt en de energiemodule verder ingevuld. Het eindresultaat bestond uit een EnergieBesparingsPlan, waarvan een kopie naar het bevoegd gezag ging. 

Afsluitingsbijeenkomst:

Na afronding van het project werden alle deelnemers uitgenodigd voor de slotbijeenkomst. Tijdens deze sessie werden de resultaten van de onderzoeken toegelicht en kon geconcludeerd worden in welke mate er progressie te zien was binnen de groep.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.