Scroll Top

Project Provincie Drenthe

projecten

Project Provincie Drenthe

Sinds 1993 maakt energiebesparing al een onderdeel uit van de Wet Milieubeheer. En vanaf 2017 is energiezorg – in de vorm van naleving van de Erkende Maatregelen Lijst (EML) – expliciet opgenomen in het Activiteitenbesluit, de milieuwetgeving waar verreweg het grootste gedeelte van de bedrijven uit onze sector onder valt (type A- en B-inrichting). 

Maar ook zonder de wettelijke druk tot energiebesparing, nemen steeds meer ondernemers hun verantwoordelijkheid in duurzaam produceren. Toch is het niet voor alle ondernemers even makkelijk om adequaat aan de slag te gaan, vanwege hun achterstand in kennis en tijd.

Het KVGO – de werkgeversorganisatie van de grafische sector – heeft voor haar leden in de provincie Drenthe subsidie aangevraagd, waardoor 8 bedrijven met overheidsgeld een energieonderzoek kunnen laten uitvoeren. Het energiesubsidieproject loopt van 01-07-2018 t/m medio 2020. Dit in verband met de wijziging aanpak rond de Informatieplicht en COVID-19.

Wilt u weten vaar U staat? Doe de energiescan! Klik hier.

De project aanpak

Energiezorg is voor veel ondernemers nog steeds een moeilijk te bevatten begrip. Uiteraard wil iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan een betere wereld zonder broeikaseffect, maar dan hebben velen wel enige ondersteuning nodig. Want energiebesparing gaat niet vanzelf. De provincie Drenthe neemt hierin haar verantwoordelijkheid door de grafische sector een subsidie aan te bieden, waardoor het voor alle bedrijven uit de Energie KVGO Grafimedia in Drenthe mogelijk wordt om gebruik te gaan maken van de Energie RI&E (met Helpdesk en informatiepakket). Daarnaast kunnen nog eens 8 bedrijven gericht ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek met een EnergieBesparingsPlan en energiereductie als eindproduct.

Welke doelstellingen kent dit project:

  • Het eerste doel van dit project is het kennisniveau bij ondernemers te verhogen ten aanzien van de mogelijke besparingsopties en de marsroute die nodig is om deze besparingsopties planmatig uit te voeren.
  • Het tweede doel van dit project is om het bewustzijnsniveau van werkgevers en werknemers te verhogen, waardoor elke ondernemers op zijn niveau een start maakt met het invoeren van een vorm van energiezorg. Ter ondersteuning van dit project zal de Energie RI&E Energie KVGO Grafimedia en materiaal uit het Europese IEE EMSPI-project ter beschikking worden gesteld.
  • Het derde doel is om dit project een best practice project te laten zijn, als voorbeeld voor de rest van de sector en andere (aanpalende) sectoren binnen de provincie Drenthe.

Om de uitvoering en implementatie van de Energie RI&E / EPK binnen de deelnemende bedrijven in goede banen te leiden, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Energiebeleid en energiereductie worden door de meeste bedrijven namelijk nog steeds al erg complex ervaren. Vandaar dat een stapsgewijze aanpak de voorkeur geniet.

In het onderstaande overzicht is een opsomming gegeven van de uitgevoerde implementatiestappen:

  • GRATIS Toolbox Energie voor de Energie KVGO Grafimedia: Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk bedrijven kunnen deelnemen aan dit project, zullen zij gericht geïnformeerd worden over de mogelijkheden van dit project. Zo zal het KVGO al haar leden de Toolbox Energie voor de Energie KVGO Grafimedia geven: informatiepakket + de Energie RI&E (analysesysteem) + Helpdesk Platform Energie. Het gebruik van de toolbox is GRATIS gedurende de looptijd van dit subsidieproject.
  • Startbijeenkomst: Om de deelnemers gericht te informeren over de opbouw van het project en hen alvast kennis te laten maken met geldende wet- en regelgeving, wordt een voorlichtings- en instructiebijeenkomst gepland. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de werking van de Energie RI&E, als onderdeel van de ARBO RI&E Grafimedia. Tevens is er gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de bedrijven. Alle bedrijven uit de creatieve sector zijn welkom om hieraan deel te nemen. Het is een nuttige informatiesessie, waarbij het gebruik van de toolbox wordt uitgelegd.
  • Bedrijfsbezoeken: Ieder bedrijf krijgt – afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf – een bedrijfsbezoek van een tot twee dagdelen. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt beoordeeld in hoeverre de bedrijven de Energie RI&E goed (genoeg) hebben ingevuld. Daarnaast vindt er een bedrijfsrondgang plaats om in praktijk te kijken welke energiebesparende maatregelen al zijn uitgevoerd en welke nog uitgevoerd kunnen worden. Het eindresultaat: een EnergieBesparingsPlan waar de Omgevingsdienst om vraagt. Daarnaast wordt u ondersteund bij het voldoen aan de informatieplicht, die met ingang van 1 januari 2019 van kracht wordt.
  • Toetsing van de Energie RI&E (op afstand): Na afronding van de bedrijfsbezoeken en ondersteuning bij de informatieplicht, wordt een eindtoetsing uitgevoerd door een geaccrediteerde energiedeskundige van het Dienstencentrum, BlueTerra of Metaview. Het eindresultaat is een Toetsingsrapport, waarvan desgewenst een kopie automatisch naar het bevoegd gezag wordt verstuurd.
  • Afsluitingsbijeenkomst: Na afronding van het project worden alle deelnemers uitgenodigd voor de slotbijeenkomst. Tijdens deze sessie worden de resultaten van de onderzoeken toegelicht en kan geconcludeerd worden in welke mate er progressie te zien is binnen de groep.

Op basis van ervaringen uit soortgelijke projecten, kunnen we nu al stellen dat de deelnemers na het volgen van dit project op een gedegen manier gaan voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving rond energiezorg en de informatieplicht waar elke MKB vanaf 1 juli 2019 aan moet voldoen.

Meer informatie? 

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.