Scroll Top

Project provincie Gelderland II

projecten

Project provincie Gelderland II

De Energie KVGO Grafimedia, waar de grafimedia en verpakkingsdrukkerijen onderdeel van uitmaken, is een branche die actief en vooruitstrevend is in het ontwikkelen van dienstverlening voor haar leden. 

Als een van de eerste branche beschikte zij over een Erkende Maatregel Lijst (EML) en een sectorspecifieke Energie RI&E. Aangezien een eerder uitgevoerd Gelders pilotproject Energiezorg in de Grafimedia erg succesvol is gebleken (deelname van 35 bedrijven i.p.v. de begrote 20), was de provincie genegen om nogmaals subsidie ter beschikking te stellen. Maar dan een veel hoger bedrag, waardoor meer bedrijven de mogelijkheid krijgen om aan energiezorg te werken.

Volgens het nieuwe subsidieprogramma kunnen nu alle grafimediabedrijven die lid zijn van het KVGO – de werkgeversorganisatie van de grafische sector – 1 jaar gratis meedoen. Daarnaast kunnen nog eens 100 bedrijven gedurende 4 jaar begeleiding krijgen bij het opstellen van hun energiebeleid en Energie RI&E. Het energiesubsidieproject start op 01-08-2018 en eindigt naar verwachting 29 maanden later op 31-12-2021.

De projectaanpak

Door de samenwerking met andere projectinitiatieven (regionaal en met andere branches) kunnen er collectieve projecten worden gevormd. Regionale projecten, zoals warmte uitwisseling en brancheprojecten met bijvoorbeeld leveranciers van specifieke producten en diensten.

Dit project kent een uitvoeringsperiode van vier jaar en sluit daarbij aan op de wettelijke Informatieplicht dat ook een cyclus kent van 4 jaar. Op die manier kunnen bedrijven een gedegen start maken met energiezorg. Na vier jaar begint het proces opnieuw, waarbij de meest actuele stand der techniek wordt betrokken. In de praktijk betekent dit onder andere dat de Erkende Maatregel Lijsten (EML) na vier jaar zijn geactualiseerd en weer getoetst moeten worden.

Aanpak en doelstelling:

De aanpak van dit project onderscheidt zich van andere energieprojecten in Nederland, omdat een gehele sector gericht geïnformeerd wordt over hun mogelijkheden. Daarnaast streeft dit project naar een continu proces van besparen en verbeteren. Hiervoor zijn jaarlijks terugkerende activiteiten opgenomen om 100 bedrijven gedurende de hele looptijd van het subsidieproject te ondersteunen bij het hun besparingsproces. De doelstellingen van dit project zijn de volgende:

 • Via communicatie realiseren dat de bedrijven worden geïnformeerd over dit project.
 • Ca. 100 bedrijven voorzien van een lijst met energiebesparende maatregelen.
 • Deze bedrijven jaarlijks volgen en/of begeleiden v.w.b. de uitvoering van deze maatregelen.
 • Op langere termijn wordt een uitrol van deze sectorale aanpak over heel Nederland beoogd.

Om de uitvoering en implementatie van de Energie RI&E / EPK binnen de deelnemende bedrijven in goede banen te leiden, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Energiebeleid en energiereductie worden door de meeste bedrijven namelijk nog steeds al erg complex ervaren. Vandaar dat een stapsgewijze aanpak de voorkeur geniet.

In het onderstaande overzicht is een opsomming gegeven van de uitgevoerde implementatiestappen:

JAAR 1:

 • Toolbox Energie voor de Energie KVGO Grafimedia: Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk bedrijven kunnen deelnemen aan dit project, zullen zij gericht geïnformeerd worden over de mogelijkheden van dit project. Zo zal het KVGO al haar leden de Toolbox Energie voor de Energie KVGO Grafimedia geven: informatiepakket + de Energie RI&E (analysesysteem) + Helpdesk Platform Energie. Het gebruik van de toolbox is GRATIS gedurende de looptijd van dit subsidieproject.
 •  Startbijeenkomst en workshops: Om de deelnemers gericht te informeren over de opbouw van het project en hen alvast kennis te laten maken met geldende wet- en regelgeving, wordt een voorlichtings- en instructiebijeenkomst gepland. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook dieper ingegaan op de werking van de Energie RI&E / EPK, als onderdeel van de ARBO RI&E Grafimedia. Tevens is er gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de bedrijven. Het is een nuttige informatiesessie, waarbij het gebruik van de toolbox wordt uitgelegd.
 • Bedrijfsbezoeken: Ieder bedrijf krijgt – afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf – een bedrijfsbezoek van een tot twee dagdelen. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt beoordeeld in hoeverre de bedrijven de Energie RI&E goed (genoeg) hebben ingevuld. Daarnaast vindt er een bedrijfsrondgang plaats om in praktijk te kijken welke energiebesparende maatregelen al zijn uitgevoerd en welke nog uitgevoerd kunnen worden. Het eindresultaat: een EnergieBesparingsPlan waar de Omgevingsdienst om vraagt. Daarnaast wordt u ondersteund bij het voldoen aan de informatieplicht, die met ingang van 1 januari 2019 van kracht wordt.

JAAR 2: 

 • 1ste toetsing van de Energie RI&E (op afstand): Na afronding van de bedrijfsbezoeken en ondersteuning bij de informatieplicht, wordt een eindtoetsing uitgevoerd door een geaccrediteerde energiedeskundige van het Dienstencentrum BlueTerra en Metaview. De zogenaamde EPK Toetsing. Het eindresultaat is een EPK Toetsingsrapport, waarvan desgewenst een kopie naar het bevoegd gezag gaat. 
 • Afsluitingsbijeenkomst: Na afronding van het project worden alle deelnemers uitgenodigd voor de slotbijeenkomst. Tijdens deze sessie worden de resultaten van de onderzoeken toegelicht en kan geconcludeerd worden in welke mate er progressie te zien is binnen de groep.

JAAR 3: 

 • 2de toetsing van de Energie RI&E (op afstand): Om de kwaliteit van de Energie RI&E en de hierin ingevoerde bedrijfsdata te waarborgen, wordt opnieuw een toetsing van de RI&E op afstand uitgevoerd. De auditor kan dan zien in hoeverre voorgenomen energiebesparende maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

JAAR 4: 

 • 3de toetsing van de Energie RI&E (op afstand) + nieuwe Informatieplicht RVO: Deze toetsing zal op dezelfde manier plaatsvinden als de voorgaande. Maar hierbij zal de nadruk komen te liggen op de 4-jaarlijkse Informatieplicht (bij het RVO) en nieuwe energiereductiemaatregelen Dit levert voor het bedrijf een continue verbetering van de energieprestatie op.

Op basis van ervaringen uit soortgelijke projecten, kunnen we nu al stellen dat de deelnemers na het volgen van dit project op een gedegen manier voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving rond energiezorg: de informatieplicht, wat elke MKB voor 1 juli 2019 moet hebben geregeld.

Meer informatie? 

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.